Geschiedenis van ’International Police Association

 

IPA werd gesticht in 1950

Tussen 1948-49 nam een Brits Politie Sergeant, Arthur Troop, contact met vrienden binnen de politie, zowel binnen zijn korps als daarbuiten, in UK en verder.

In 1949 stelde hij een artikel op in een Brits politie tijdschrift gekend onder de pseudoniem van « Aytee ».  Hij ontving meerdere reacties waaronder één die zijn bijzondere aandacht trok. Vanaf dat ogenblik was Arthur TROOP overtuigd dat hij diende door te gaan met de creatie van een vereniging dat later IPA zou heten.

IPA werd uiteindelijk gesticht op 1 Januari 1950 en kreeg bij aanvang de spreuk mee in het espéranto « Servo per Amikeco » (Dienen door vriendschap).

Arthur Troop werd de eerste secretaris Generaalvan de Britse Sectie. Zijn voornaamste doel was het opstarten van een vereniging met als doel het ontwikkelen en onderhouden van sociale contacten, het organiseren van Culturele en Professionele activiteiten voor de leden, in een omgeving waar rang, graad, onderscheiding, geslacht, ras, taal of religie geen belang speelde . Hij slaagde con brio in zijn opzet..

IPA is de grootste Politie vereniging in de wereld

met meer dan 400.000 leden

IPA is een vereniging voor mensen uit de eerste pijler van de maatschappij, vrienden die elkaar zouden moeten steunen in hun taken en opdrachten. Het is een vereniging voor jong en oud, voor actieven en op rust gestelden. Zonder onderscheid van graad, positie, ras , kleur, geslacht, taal of religie.

Vandaag zijn er meer dan 400.000 mensen lid van IPA in ongeveer 100 landen. Er zijn 65 landen die erkend zijn en autonoom zijn. We zijn aanwezig op de vijf continenten.

Onze leuze is « Servo par Amikeco » ; « Dienen door vriendschap»

We zijn onderdeel van een NGO ( Niet Gouvernementele Organisatie)

Onze doelstellingen zijn onder meer het creëren en bestendigen van vriendschapsbanden tussen de leden van de verschillende politionele diensten, bijstand verlenen en aanwakkeren van Internationale Politie Samenwerking vooral in sociale materies evenals in culturele en professionele domeinen. Bijkomend de samenleving en verstandhouding tussen de diensten en leden in de verschillende landen te ondersteunen en daarbij de wereldvrede trachten te behouden

Daar waar we kunnen en met de middelen die we hebben trachten wij om het beeld van de politiediensten naar de burger toe te verbeteren en, de politie meer toegankelijk, te maken voor de burger. In die zin ijveren we eveneens om het imago van IPA beter te laten kennen bij de mensen van de eerste pijler evenals bij de verantwoordelijken van de diensten en bij de politieke instanties. Zowel op lokaal als op Internationaal niveau.

IPA heeft de regelgeving mbt de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschreven , erkend door de Verenigde Naties in 1948.

IPA heeft een bijzonder Statuut bij de Verenigde Naties als consultant. We zijn eveneens erkend bij de verschillende Amerikaanse Instanties en door de UNESCO.